Om Brakar

Brakar er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapets formål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal være en mobilitetsaktør som skal bidra til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og til sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.

Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper.

Brakar skal effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i tidligere Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreisende. Selskapet utfører primært ikke selv rutetrafikk, men kjøper tjenester fra eksterne transportører. Inntil sommeren 2013 ble Brakar eid av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner i fylket. Fra generalforsamlingen 04.06.2013 eide Buskerud fylkeskommune 100 % av aksjene etter å ha kjøpt ut øvrige aksjonærer. 1.1.2020 ble eierskap overtatt av Viken fylkeskommune.

Styret i Brakar består av Ragnar Søegaard (leder),  Gerd Barth Thorsby, Siri Holland, Dagfinn Berge og Odd Aksland. Knut Gunnar Fonn er de ansattes observatør i styret.