Ny pris- og betalingsmodell

En ny pris- og betalingsmodell for kollektivtilbudet i Oslo og Viken skal utredes av Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk. Utredningen skal være ferdig i løpet av 2021.

Bakgrunn

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har ambisiøse målsetninger om miljøvennlig mobilitet der nye mobilitetsløsninger kan integreres med tradisjonell kollektivtrafikk.

Det er et felles mål for Oslo og Viken å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Harmonisering av dagens prisstruktur vil være en forutsetning for et sømløst kollektivnettverk.

Kollektivreisende i Viken og Oslo må i dag forholde seg til tre ulike pris- og sonestrukturer for lokal kollektivtransport i tillegg til at staten med togoperatør har et eget prissystem. Det er en rekke ulike salgs- og distribusjonsløsninger tilgjengelige for de kollektivreisende.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker dermed å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, og har derfor bedt Ruter, Brakar og ØKT om å utrede en ny felles pris- og betalingsmodell. Utredningen skal være ferdig iløpet av 2021.

Slik jobber vi i prosjektet

Prosjektet skal utrede en felles pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Viken og Oslo. Basert på bred innsikt og involvering av brukerne vil prosjektet analysere og vurdere flere alternative pris- og betalingsmodeller. En videreføring av dagens sonebaserte modell og en distansebasert modell vil inngå i de alternativene som utredes. Prosjektet skal også presenterer en vurdering av helt nye prismodeller.

Utredningen vil være kunnskaps- og innsiktsbasert og se på hvordan andre land, og ikke minst andre bransjer løser fremtidens prismodeller for å treffe på innbyggernes forventninger. Basert på innsikten vil det i utredningen jobbes hypotesebasert med ulike prismodeller. En vil også basere seg på en sterk involvering av sluttbrukerne.

Prosjektet vil utarbeide og anbefale en modell som treffer på kundenes forventninger, er fremtidsrettet og fleksibel, og som motiverer til en mer bærekraftig reiseadferd.

Hvor omfattende blir utredningen?

Prosjektet vil samle og strukturere innsikt i en innsiktsrapport, hvor prosjektet vil legge til grunn en bred kunnskapsbasert tilnærming. Denne skal gi et oversiktlig bilde av nåsituasjonen og fremtiden, og vil benyttes som grunnlag for videre arbeid med hypotesetesting av ulike prismodeller. Parallelt, og som en del av innsiktsrapporten, vil prosjektet kartlegge kundebehov knyttet til pris.

Innsiktsrapporten vil, sammen med mandat, prinsipper og målsettinger, danne grunnlaget for videre arbeid med prismodeller.

Prosjektet vil gå bredt ut i arbeidet med å teste ulike prismodeller, og vi ønsker å teste ytterpunktene av modeller. Her vil prosjektet planlegge, analysere og evaluere prismodeller. Involvering av brukere blir viktig, disse vil være et representativt utvalg av innbyggere i Oslo og Viken. Involveringen kan skje gjennom spørreundersøkelser, intervjuer eller digitale workshops. Vi vil også utarbeide klikkbare prototyper og piloter vi kan distribuere til spesifikke brukergrupper.

Prosjektet vil ende opp i en anbefaling av en ny pris- og betalingsmodell.

Utredningsarbeidet skal ledes av Ruter, og prosjektgruppen består av Ruter, Brakar og ØKT. Eksterne fagmiljøer involveres der det er hensiktsmessig.