Elferje på Drammensfjorden

Brakar, Bane NOR Eiendom, Næringslivsforeningen i Drammen, samt ti eiendomsutviklere har gått sammen om å utrede potensialet for en utslippsfri ferje i indre Drammensfjord og den sentrumsnære delen av Drammenselva. Rådgiverselskapet WSP Norge er i gang med kartleggingen.

Utredningen kommer på bakgrunn av et ønske om å skape en grønn byutvikling, mobilitet og mindre belastning på veinettet.

20 000 nye fjord- og elvenære boliger er planlagt i Drammen de neste årene, og det nye sykehuset med tilhørende helsepark, vil flytte 8000 arbeidsplasser til Brakerøya. Dette vil skape et økt kollektivbehov, som man ser for seg kan løses ved å ta i bruk vannveien. Et slikt ferjetilbud vil kunne bidra til å etablere nye miljøvennlige og bærekraftige reisevaner, i tillegg til at det binder sammen byen.

Utredning ferdigstilles i mars

Det er WSP Norge som skal utarbeide et faglig grunnlag som beskriver potensialet, mulighetene og utfordringene med et ferjetilbud. Arbeidet begynte i januar i år, og forventes og ferdigstilles i slutten av mars.

Blant det som skal vurderes og belyses er dagens og fremtidens kundegrunnlag, planforutsetninger, muligheter for driftsmodell, kostnader og finansiering, tekniske utfordringer, maritime forhold, konsekvenser for klima og miljø og hvilke type ferjer som kan være aktuelle. Det faglige grunnlaget skal bidra til beslutningen om Drammen og Lier får et kollektivtilbud til vanns.

14 anløpssteder

I kartleggingen ser man på 14 mulige anløpssteder i Drammen og Lier. Disse er: Sundland, Lyche-eiendommene, Union, Drammen stasjon, Tangenkaia, Slippen, Nøsted brygge, Glassverket, Knive/Lolland, Engersand, Gullaug, Fjordbyen, det nye sykehuset og Honnørbrygga.

Kaianlegg/brygge og ladeinfrastruktur er viktige forutsetninger for å kunne etablere et elfjerjetilbud. Ved Drammen nye sykehus med knutepunktet Brakerøya stasjon og Fjordbyen, må det legges inn nye egnede kaier i forbindelse med at man etablerer ny sjøfront i disse store prosjektene. På øvrige steder er det allerede kai som kan rustes opp til elve- og fjordpromenade, og som kan tilpasses elferjeholdeplass der det er aktuelt.

I kartleggingsfasen vil det også vurderes hvilke funksjoner som bør finnes i tilknytning til anløpsstedene, for å tilrettelegge for et større kundegrunnlag. Det kan blant annet være parkering for bil og sykkel, holdeplass for buss og venteskur.

Mål om oppstart i 2025

Når det gjelder tidsperspektiv er målet at et ferjetilbud skal være klar til det nye sykehuset skal stå ferdig i 2025.

Om et slikt ferjetilbud etableres, vil man på litt lengre sikt også se på muligheten for å utvide ferjetilbudet oppover Drammenselva, mot Mjøndalen og Hokksund.