Skoleskyss i videregående skole

Skoleskyss for elever i videregående skole
Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Det er som hovedregel Brakar som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss.

Hvem kan få gratis skoleskyss:
1. Elever som har mer enn 6 kilometer til skolen, og som bor utenfor dispensasjonsområde
2. Elever med spesielle behov dokumentert med legeattest/sakkyndig uttalelse

Viken fylkeskommune er innvilget dispensasjon fra hovedregelen om gratis skoleskyss for videregående elever bosatt i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Modum, Hole, Ringerike og Kongsberg for skoleåret 2022-23. Elever bosatt her kjøper selv et Ungdomskort.

Elever som har mer enn 6 kilometer til skolen, og som bor utenfor dispensasjonsområdet, søker selv om skoleskyss via Studentportalen. Elevene kan selv følge med på behandlingen av søknaden via sin bruker i Studentportalen.

Elever som trenger skoleskyss pga spesielle behov søker om skoleskyss via sin skole.

Videregående skoler i tidligere Akershus
Hvis du bor i et dispensasjonsområde og går på en videregående skole i tidligere Akershus, kan du få refundert månedsbillett (ungdomskort Ruter) for reise utenfor området ungdomskortet i Buskerud dekker. Kjøp av periodebilletter på tog vil kun bli refundert tilsvarende kostnad for Ruter ungdomsbillett.

Søknad sendes inn via Studentportalen. Hvis du ikke finner skolen din i portalen, ta kontakt med Brakar på skoleskyss@brakar.no.

Skolekort
Informasjon om transportmiddel får du på skolen. Skoleskyss skjer hovedsakelig med kollektivtransport, og elevene får tildelt et skolekort som kan benyttes på bussen. Les mer om skolekort her.

Elevene skal beholde skolekortet de eventuelt har fra tidligere skoleår, men det må søkes om skoleskyss for hvert enkelt år. Elever uten godkjent søknad pr uke 40, vil få sitt skolekort sperret.

Slik finner du rutetidene:

1. Gå til reiseplanleggeren på brakar.no.
2. Søk fra din egen adresse til skolens adresse for å finne det beste reiseforslaget
3. Husk å angi riktig dato, for tidene kan variere fra dag til dag

I områder uten kollektivtrafikk blir elevene kjørt med drosje til nærmeste holdeplass, eller direkte til skolen. Gangavstand til holdeplass vil bli vurdert i henhold til opplæringsloven i hvert enkelt tilfelle.

Foresatte/elever kan søke om å få utføre skyssen selv dersom eleven ikke kan benytte et kollektivtilbud. Søknad skal sendes inn og godkjennes på forhånd. Se nærmere info her.

Mer informasjon

Har du spørsmål om rett til skoleskyss bes du ta kontakt med din skole eller Brakar på telefon 32 82 66 66 eller skoleskyss@brakar.no.