Skoleskyss i grunnskolen

Skoleskyss for elever i grunnskolen (1. – 10. trinn)
Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Det er som hovedregel Brakar som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss. Skoleskyss til og fra SFO/leksehjelp inngår som hovedregel ikke i den frie skoleskyssen.

Hvem kan få gratis skoleskyss:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elever i 2.–10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Elever med spesielle behov dokumentert med legeattest/sakkyndig uttalelse

Foreldre og foresatte søker ikke selv om skoleskyss, det er skolene som søker på vegne av elevene.

Informasjon om transportmiddel får du på skolen. Skoleskyss skjer hovedsakelig med kollektivtransport, og elevene får tildelt et skolekort som kan benyttes på bussen. Les mer om skolekort her.

Slik finner du rutetidene:

  1. Gå til reiseplanleggeren på brakar.no
  2. Søk fra din egen adresse til skolens adresse for å finne det beste reiseforslaget
  3. Husk å angi riktig dato, for tidene kan variere fra dag til dag

I områder uten kollektivtrafikk blir elevene kjørt med drosje til nærmeste holdeplass, eller direkte til skolen. Gangavstand til holdeplass vil bli vurdert i henhold til opplæringsloven i hvert enkelt tilfelle.

Foresatte kan søke om å få utføre skyssen selv dersom eleven ikke kan benytte et kollektivtilbud. Søknad skal sendes inn og godkjennes på forhånd. Se nærmere informasjon her.

Nærmere informasjon til elever som er innvilget skyss men mangler kollektivtilbud, finner du her.

Nærmere informasjon til elever som er innvilget skyss på bakgrunn av spesielle behov finner du her.

Har du spørsmål om rett til skoleskyss bes du ta kontakt med din skole eller Brakar på telefon 32 82 66 66 eller skoleskyss@brakar.no.